Dakar Toyota MTB Lubenia o Puchar Wójta Gminy Lubenia pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Rzeszowskiego

I. CEL ZAWODÓW

  1. Popularyzacja kolarstwa, rekreacji oraz turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców powiatu rzeszowskiego.
  2. Zdobywanie nowych zwolenników jazdy na rowerze.
  3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
  4. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu.
  5. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
  6. Promocja Gminy Lubenia.

II. ORGANIZATOR

Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER
ul. Klonowa 26/50, 35-205 Rzeszów
NIP: 813-30-96-948

Osoba do kontaktu:
Wojciech Kwiatek
tel.: 605 180 025
e-mail: kontakt@mtblubenia.pl
strona internetowa: www.mtblubenia.pl

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Termin: 8.09.2019r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa w Straszydlu.
Adres: Straszydle 155A, Gmina Lubenia

IV. PROGRAM ZAWODÓW

8:30 – 10:00 Zapisy AYGO Kids Race
8:30 – 11:00 Zapisy LAND CRUISER Race (trasa niebieska)
8:30 – 11:00 Zapisy HILUX Race (trasa czerwona)
10:30 – Start AYGO Kids Race
11:30 – Start LAND CRUISER Race
11:40 – Strat HILUX Race
12:00 – Rozdanie nagród AYGO Kids Race
14:30 – Rozdanie nagród LAND CRUISER Race
15:30 – Rozdanie nagród HILUX Race

V. TRASY ZAWODÓW

Wyścigi dla dzieci:
AYGO Kids Race – rozgrywane w miasteczku zawodów. Długość i trudność trasy będzie uzależniona od kategorii wiekowej. Dokładne informacje o trasie dla dzieci będą podane w dniu zawodów.

Wyścigi dla dorosłych:
HILUX Race – trasa czerwona – ok. 45km, ok. 1190m n.p.m. Skala trudności – 4/5
LAND CRUISER Race – trasa niebieska – ok. 27km, ok. 600m n.p.m. Skala trudności – 2/5

Dokładne informacje o trasach będą podane na stronie internetowej wyścigu.

VI. KATEGORIE WIEKOWE

1. Zawody dla dzieci:

AYGO Kids Race – podział na dziewczynki i chłopców:
a) do 4 lat
b) 5-6 lat
c) 7-9 lat
d) 10-12 lat

2. Zawody dla dorosłych

HILUX Race (trasa czerwona):
Mężczyźni:
M1: 16-19 lat
M2: 20-29 lat
M3: 30-39 lat
M4: 40-49 lat
M5: 50-59 lat
M6: 60 lat i więcej

Kobiety:
K1: 16-19 lat
K2: 20-29 lat
K3: 30-39 lat
K4: 40 lat i więcej

LAND CRUISER Race (trasa niebieska):
Mężczyźni:
M0: 13-15 lat
M1: 16-19 lat
M2: 20-29 lat
M3: 30-39 lat
M4: 40-49 lat
M5: 50-59 lat
M6: 60 lat i więcej

Kobiety:
K0: 13-15 lat
K1: 16-19 lat
K2: 20-29 lat
K3: 30-39 lat
K4: 40 lat i więcej

VII. LIMIT UCZESTNIKÓW

AYGO Kids Race – 100 osób
HILUX Race i LAND CRUISER Race – 400 osób (łącznie na dwóch dystansach)
O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata za start.

VIII. DODATKOWE KLASYFIKACJE

1) OPEN
2) DRUŻYNOWA
3) RODZINNA
4) LEKARZ
5) PRAWNIK
6) INŻYNIER BUDOWNICTWA

1. Klasyfikacja OPEN

Klasyfikacja OPEN obejmuje uczestników startujących tylko na trasie HILUX Race (trasa czerwona).
Klasyfikacja obejmuje podział na Kobiety i Mężczyzn.
Dla miejsc 1-10 w klasyfikacji Mężczyzn przewidziane są nagrody finansowe:
1m. 300zł, 2m. 200zł, 3m. 100zł, 4m. 90zł, 5m. 80zł, 6m. 70zł, 7m. 60zł, 8m. 50zł, 9m. 50zł, 10m. 50 zł.
– Dla miejsc 1-3 w klasyfikacji Kobiet przewidziane są nagrody finansowe:
1m. 300zł, 2m.200zł, 3m. 100zł
– Dla miejsc 1-3 w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn przewidziane są statuetki, dyplomy i nagrody od sponsorów o łącznej wartości: 1m. 350zł, 2m. 150zł, 3m. 100zł. 
– Dla zwycięzców w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn przewidziana jest nagroda od sponsora głównego – samochód na weekend.

2. Klasyfikacja Drużynowa TREK

– Klasyfikacja drużynowa obejmuje uczestników startujących na trasie HILUX Race (trasa czerwona).
– Wynik drużyny to suma czasów OPEN trzech najlepszych zawodników z danej drużyny.
– Nie ma ograniczenia liczby zawodników danej drużyny.
– Zawodnicy jednej drużyny muszą mieć podaną identyczną nazwę drużyny przyporządkowaną do danego zawodnika.
– Dla miejsc 1-3 przewidziane są nagrody rzeczowe od sponsora oraz statuetka.

3. Klasyfikacja Rodzinna PRO-FAMILIA

– Klasyfikacja rodzinna obejmuje uczestników startujących na trasie LAND CRUISER Race (trasa niebieska).
– Rodzinę stanowią min. dwie spokrewnione osoby (ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, dziadek, babcia, wnuk, wnuczka).
– Dopuszcza się do startu więcej niż dwóch członków rodziny.
– Wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca – ojczyma, zamiast matki – macochy.
– W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie nie stanowią rodziny.
– Obowiązkiem rodziny jest wspólny przejazd po całej trasie, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego wjazdu na metę. Dopuszcza się różnicę między pierwszym a ostatnim członkiem rodziny do 10sek.
– Wynik rodziny to czas wjazdu na metę ostatniego z członków rodziny.
 – Uczestnicy jednej rodziny muszą podać w panelu zgłoszeniowym identyczną nazwę rodziny przyporządkowaną do danego uczestnika.
– Dla każdej rodziny biorącej udział w klasyfikacji przewidziana jest nagroda rzeczowa.
– Dla miejsc 1-3 przewidziane są nagrody rzeczowe od sponsora oraz statuetka.
– Każdy z członków rodziny podlega opłacie startowej zgodnie z regulaminem.
– Organizator ma prawo do skontrolowania pokrewieństwa osób zgłoszonych do klasyfikacji rodzinnej.  

4. III Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia Lekarzy w Kolarstwie Górskim

– Zawody dla kategorii Mężczyzn odbywają się na trasie HILUX Race (trasa czerwona)
– Zawody dla kategorii Kobiet odbywają się na trasie LAND CRUISER Race (trasa niebieska)
– Obowiązują kategorie wiekowe, takie same jak w klasyfikacji ogólnej wyścigu.
– Zawodnik biorący udział w danej podkategorii, bierze również udział w klasyfikacji ogólnej.
– W panelu rejestracyjnym należy podać „numer prawa wykonywania zawodu”
– Organizator klasyfikacji: Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

5. II Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie

– Zawody odbywają się osobno na trasie HILUX Race (trasa czerwona) i osobno na trasie LAND CRUISER Race (trasa niebieska).
– Na każdej z tras obowiązuje podział na kategorie Kobiet i Mężczyzn, bez podziału na wiek.
– Zawodnik biorący udział w danej podkategorii, bierze również udział w klasyfikacji ogólnej.
– Uprawnieni do uczestnictwa w kategorii Prawnicy są członkowie prawniczych samorządów zawodowych, a to: adwokaci, aplikanci adwokaccy, radcowie prawni, aplikanci radcowscy, notariusze, aplikanci notarialni, komornicy, asesorzy komorniczy, aplikanci komorniczy, sędziowie, referendarze sądowi, prokuratorzy, asesorowie prokuratorscy, rzecznicy patentowi.
– W panelu rejestracyjnym należy podać numer legitymacji.
– Organizator klasyfikacji: Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie.

6. II Otwarte Mistrzostwa Inżynierów Budownictwa w Kolarstwie Górskim.
– Zawody w kategorii Inżynier Budownictwa odbywają się osobno na trasie HILUX Race (trasa czerwona) i osobno na trasie LAND CRUISER Race (trasa niebieska)
– Na każdej z tras obowiązuje podział na kategorie Kobiet i Mężczyzn, bez podziału na wiek.
– Zawodnik biorący udział w danej podkategorii, bierze również udział w klasyfikacji ogólnej.
– Organizator klasyfikacji: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie.

IX. LIMITY CZASOWE

Organizator ustala limit czasowy wjazdu na metę dla kategorii dorosłych:
HILUX Race (trasa czerwona), oraz LAND CRUISER Race (trasa niebieska) – 4,5h.
Po upływie podanego czasu zawodnik nie będzie klasyfikowany.

X. WARUNIKI UCZESTNICTWA

– Każda osoba startująca w zawodach robi to na własną odpowiedzialność
– W Biurze Zawodów należy podpisać Oświadczenie o stanie swojego zdrowia, ubezpieczeniu NNW i wiedzy na temat ryzyka jakie niesie za sobą start w zawodach w kolarstwie górskim.
– Uczestnictwo osoby poniżej 16 roku życia, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
– Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na głowie.
– Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania własnego, sprawnego roweru, który napędzany jest wyłącznie siłą mięśni, wyposażonego w dwa jednakowe koła nie większe niż 29 cali.
– Uiszczenie opłaty startowej w biurze zawodów zgodnie z regulaminem.
– Zawodnicy startować mogą tylko w swojej kategorii wiekowej, startując w innej kategorii robią to na własną odpowiedzialność i nie będą klasyfikowani.

XI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia i wpłaty internetowe obejmują kategorie dorosłe oraz dziecięce.
Zapisy są dostępne na stronie internetowej zawodów: www.mtblubenia.pl

XII. OPŁATA STARTOWA

HILUX Race (trasa czerwona) i LAND CRUISER Race (trasa niebieska):
– do 25.08 / 50 zł
– 26.08 – 6.09 / 60zł
– w dniu zawodów / 70zł (płatność tylko gotówką)

AYGO Kids Race:
– do 6.09 / 10 zł
– w dniu zawodów / 20 zł (płatność tylko gotówką)

Zakończenie zgłoszeń i wpłat internetowych – 6.09. (piątek), godzina 12:00.

Z opłat zwolnieni są mieszkańcy Gminy Lubenia.

XIII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

1. Zawody w kolarstwie górskim będą rozgrywane bez względu na warunki atmosferyczne.
2.Wyścigi zostaną rozegrane ze startu wspólnego:
AYGO Kids Race – start ostry.
HILUX Race (trasa czerwona) i LAND CRUISER Race (trasa niebieska) – start honorowy o długości 500m. Podczas startu honorowego nie można wyprzedzać samochodu prowadzącego. Po 500m. nastąpi start ostry, bez zatrzymania.
3. Na trasie wyścigu występują trudne technicznie odcinki gdzie należy zachować szczególną ostrożność.
4. Trasa zawodów wytyczona będzie w terenie. Ewentualny przebieg trasy drogami publicznymi odbędzie się pod nadzorem policji i straży pożarnej.
5. Zawodnicy, którzy wycofają się z wyścigu (defekt, uraz) mają obowiązek zgłosić ten fakt niezwłocznie Organizatorowi.
7. Trasa wytyczona będzie taśmami. Dodatkowo na trasie będą znajdowały się tabliczki wielkości A4 wyznaczające kierunek jazdy.
8. Skracanie trasy lub inne czynności zawodników mające na celu korzyści względem konkurentów będą karane bezwzględną dyskwalifikacją.
9. Zawodnik nie może podczas wyścigu używać słów obraźliwych lub obelżywych, zachowywać się niesportowo lub lekceważąco, ignorować regulamin wyścigu.
10. Zawodnik musi zawsze zachowywać się uprzejmie i nie utrudniać wyprzedzania innemu kolarzowi. Bezwzględnie obowiązują zasady FAIR PLAY.
11. Zawodnik musi szanować środowisko naturalne i jechać tylko wyznaczoną oficjalnie trasą. Nie wolno mu zanieczyszczać okolicy, wyrzucać żadnych odpadów lub śmieci poza wyznaczoną strefą bufetu. Na trasie lub w jej pobliżu nie mogą znajdować się żadne szklane pojemniki.
12. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie miną żadnego punktu kontrolnego.
13. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie go przez sędziów oraz brak potwierdzenia przejazdu przez wszystkie punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją.
14. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.
15. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tym regulaminem będzie decydował Organizator zawodów.

XIV. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO

1. Posiłek po wyścigu.
2. Pamiątkowy medal na mecie.
3. Statuetka i dyplom dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii wiekowej.
4. Zabezpieczenie medyczne zawodów.
5. Oznakowanie i obsługę trasy.
6. 2 miejsca bufetowe na trasie (nie dotyczy AYGO Kids Race)
7. Numer startowy.
8. Elektroniczny pomiar czasu.
9. Myjka rowerowa.
10. Gry i zabawy dla dzieci w miasteczku zawodów.

XV. ZMIANY

Dla AYGO Kids Race:
Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości:
– Łączenia startu różnych kategorii wiekowych w przypadku małej liczby uczestników danych kategorii. Wyniki będą zgodne z obowiązującą kategorią wiekową.
– Rozdzielenia jednej kategorii wiekowej w przypadku za dużej liczby uczestników.
3 najlepszych zawodników z danego biegu, weźmie udział w finale. Kolejność wjazdu na metę stanowi wynik końcowy danej kategorii wiekowej.

XVI. RUCH DROGOWY

– Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym.
– W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
– Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
– Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisy Ruchu Drogowego.
– Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

XVII. KARY

Organizator może zasądzić następujące kary:
– Upomnienie.
– Kara czasowa.
– Dyskwalifikacja.

XVIII. PROTESTY

Protesty do Organizatora zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów i do 15 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
5. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
6. Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jak i od odpowiedzialności cywilnej (OC) we własnym zakresie.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.
8. Uczestnik wyścigu podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na prezentację zdjęć w internecie oraz w celach marketingowych organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.