Dakar Toyota MTB Lubenia
o Puchar Wójta Gminy Lubenia
 9.09.2018r.r.

I. CEL ZAWODÓW

 1. Popularyzacja kolarstwa, rekreacji oraz turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców Gminy Lubenia i okolic
 2. Zdobywanie nowych zwolenników jazdy na rowerze.
 3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 4. Aktywizacja wszystkich środowisk w uprawianiu sportu ,
 5. Likwidacja sportowych dysproporcji międzyśrodowiskowych.
 6. Promocja Gminy Lubenia.

II. ORGANIZATOR

 1.  Gmina Lubenia
 2. Rzeszowski Klub Sportowy SPORT-PARTNER

Osoba do kontaktu:
Wojciech Kwiatek
tel.: 605 180 025
e-mail: kontakt@mtblubenia.pl

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 1. Termin: 9.09.2018 r.
 2. Miejsce: Szkoła Podstawowa w Straszydlu / Gmina Lubenia

IV. PROGRAM ZAWODÓW:

9:00 – 10:00 Zapisy AYGO Kids Race
9:00 – 11:00 Zapisy LAND CRUISER Race i HILUX Race
10:30 – Start AYGO Kids Race
11:30 – Start LAND CRUISER Race
12:00 – Start HILUX Race
12:10 – Rozdanie nagród AYGO Kids Race
14:30 – Rozdanie nagród LAND CRUISER Race
15:00 – Rozdanie nagród HILUX Race
15:30 – Rozdanie nagród Lekarz / Prawnik / Inżynier Budownictwa

V.TRASY ZAWODÓW:

Wyścigi dla dzieci:
AYGO KIDS RACE – będą rozgrywane w miasteczku zawodów. Długość i trudność trasy będzie uzależniona od kategorii wiekowej. Dokładne informacje o trasie dla dzieci będą podane w dniu zawodów.

Wyścigi dla dorosłych:
HILUX Race – trasa czerwona – 34km, 1030m n.p.m. Skala trudności – 4/5
LAND CRUISER Race – trasa niebieska – 27km, 600m n.p.m. Skala trudności – 2/5

Dokładne informacje o trasie będą podane na stronie internetowej wyścigu.

VI. KATEGORIE WIEKOWE

 1. Zawody dla dzieci – AYGO KIDS RACE – będą przeprowadzone z podziałem na dziewczynki i chłopców:
  a) do 4 lat
  b) 5-7 lat
  c) 8-10 lat
  d) 11-13 lat
  e)14-15 lat
 2. Zawody dla dorosłych – HILUX Race i LAND CRUISER Race:
  Mężczyźni:
  M1: 16-19lat
  M2: 20-29lat
  M3: 30-39lat
  M4: 40-49lat
  M5: 50-59lat
  M6: 60 lat i więcej
  Kobiety:
  K1: 16-19lat
  K2: 20-35lat
  K3: 36lat i więcej

VII. LIMIT STARTUJĄCYCH UCZESTNIKÓW

Organizator ustala limit startujących uczestników na poszczególnych dystansach:
Wyścigi dla dzieci – 100 os. (zgłoszenia w dniu zawodów)
Wyścigi dla dorosłych – 200 os.

O kolejności zgłoszeń decyduje wpłata za start.

VIII. PODKATEGORIE- LEKARZ, PRAWNIK, INŻYNIER BUDOWNICTWA

 1. III Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia Lekarzy w Kolarstwie Górskim

„PRO-Familia LEXUS Race”

Zawody w kategorii LEKARZ dla kategorii Mężczyzn odbywają się na trasie HILUX Race

Zawody w kategorii LEKARZ dla kategorii Kobiet odbywają się na trasie LAND CRUISER Race.

Obowiązują kategorie wiekowe, takie same jak w klasyfikacji ogólnej wyścigu.

Zawodnik biorący udział w danej podkategorii, bierze również udział w klasyfikacji ogólnej wyścigu Dakar Toyota MTB Lubenia.

 1. I Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar Dziekana Adwokatury w Rzeszowie

Zawody w kategorii Prawnik odbywają się osobno na trasie HILUX RACE

i osobno na trasie LAND CRUISER Race, z podziałem na kategorie Kobiet i Mężczyzn, bez podziału na wiek.

Zawodnik biorący udział w danej podkategorii, bierze również udział w klasyfikacji ogólnej wyścigu Dakar Toyota MTB Lubenia.

 1. I Otwarte Mistrzostwa Inżynierów Budownictwa w Kolarstwie Górskim.

Zawody w kategorii Inżynier Budownictwa odbywają się osobno na trasie HILUX RACE

i osobno na trasie LAND CRUISER Race, z podziałem na kategorie Kobiet i Mężczyzn, bez podziału na wiek.

Zawodnik biorący udział w danej podkategorii, bierze również udział w klasyfikacji ogólnej wyścigu Dakar Toyota MTB Lubenia.

IX. LIMITY CZASOWE

Organizator ustala limit czasowy wjazdu na bufet nr 2 dla kategorii dorosłych, HILUX Race (trasa czerwona), oraz LAND CRUISER Race (trasa niebieska) – 4h ( godz.15:30). Po upływie podanego czasu obsługa wyścigu wskaże najkrótszą drogę z bufetu nr 2 do miasteczka zawodów.

 X. WARUNKI UCZESTNICTWA

– Każda osoba startująca w zawodach robi to na własną odpowiedzialność
– w Biurze Zawodów należy podpisać oświadczenie o stanie swojego zdrowia, ubezpieczeniu NNW i wiedzy na temat ryzyka jakie niesie za sobą start w zawodach w kolarstwie górskim.
– Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na głowie.
– Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania własnego, sprawnego roweru, który napędzany jest wyłącznie siłą mięśni, wyposażonego w dwa jednakowe koła nie większe niż 29 cali.
– Uiszczenie opłaty startowej w biurze zawodów zgodnie z regulaminem.
– Zawodnicy startować mogą tylko w swojej kategorii wiekowej, startując w innej kategorii robią to na własną odpowiedzialność i nie będą klasyfikowani.

 XI. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia internetowe obejmują  kategorie dorosłe.
Strona internetowa: TIMEKEEPER.PL

XII. OPŁATA STARTOWA

 1. Terminy i wysokość opłat startowych dla kategorii dorosłych – HILUX Race i LAND CRUISER Race:
 • 1-19.08 / 40 zł
 • 20.08 – 6.09 / 50 zł
 • W dniu zawodów / 60 zł
 1. Udział w zawodach dla kategorii dzieci – AYGO Kids Race – jest bezpłatny.

XIII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 1. Zawody w kolarstwie górskim będą rozgrywane bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Wyścigi zostaną rozegrane ze startu wspólnego zatrzymanego.
 3. W Sektorze 1 na starcie ustawiają się zawodnicy Hilux Race (trasa czerwona).
  W Sektorze 2 na starcie ustawiają się zawodnicy Land Cruiser Race (trasa niebieska).
 4. Na trasie wyścigu występują trudne technicznie odcinki gdzie należy zachować szczególną ostrożność.
 5. Trasa zawodów wytyczona będzie w terenie. Ewentualny przebieg trasy drogami publicznymi odbędzie się pod nadzorem policji i straży pożarnej.
 6. Zawodnicy, którzy wycofają się z wyścigu (defekt, uraz) mają obowiązek zgłosić ten fakt niezwłocznie sędziemu lub w Biurze Zawodów.
 7. Trasa wytyczona będzie taśmami. Dodatkowo na trasie będą znajdowały się tabliczki wielkości A4 wyznaczające kierunek jazdy.
 8. Skracanie trasy, opuszczanie okrążeń lub inne czynności zawodników mające na celu korzyści względem konkurentów będą karane bezwzględną dyskwalifikacją.
 9. Zawodnik nie może podczas wyścigu używać słów obraźliwych lub obelżywych, zachowywać się niesportowo lub lekceważąco, ignorować regulamin wyścigu.
 10. Zawodnik musi zawsze zachowywać się uprzejmie i nie utrudniać wyprzedzania innemu kolarzowi. Bezwzględnie obowiązują zasady FAIR PLAY.
 11. Zawodnik musi szanować środowisko naturalne i jechać tylko wyznaczoną oficjalnie trasą. Nie wolno mu zanieczyszczać okolicy, wyrzucać żadnych odpadów lub śmieci poza wyznaczoną strefą bufetu. Na trasie lub w jej pobliżu nie mogą znajdować się żadne szklane pojemniki.
 12. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie miną żadnego punktu kontrolnego.
 13. Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie go przez sędziów oraz brak potwierdzenia przejazdu przez wszystkie punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją.
 14. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.
 15. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tym regulaminem będzie decydował Organizator zawodów.

XIV. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO

 1. Posiłek na mecie zawodów.
 2. Pamiątkowy medal na mecie.
 3. Puchar dla pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii wiekowej.
 4. Dyplom dla pierwszych 4 zawodników w każdej kategorii wiekowej.
 5. Myjka rowerowa.
 6. Zabezpieczenie medyczne zawodów.
 7. Oznakowanie i obsługę trasy.
 8. 2 Bufety na trasie.
 9. Elektroniczny pomiar czasu.

XV. ZMIANY

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wspólnego startu różnych kategorii wiekowych oraz do łączenia kategorii wiekowych w przypadku małej liczby uczestników zgłoszonych – informacja zostanie podana najpóźniej 10 min przed startem.

XVI. RUCH DROGOWY

Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisy Ruchu Drogowego. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

XVII. KARY

Organizator może zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie.
 2. Dyskwalifikacja.

XVIII. PROTESTY

Protesty do Organizatora zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów i do 15 minut po ogłoszeniu wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 50 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 5. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 6. Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jak i od odpowiedzialności cywilnej (OC) we własnym zakresie.
 7. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu opłaty startowej.
 8. Uczestnik wyścigu podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na prezentację zdjęć w internecie oraz w celach marketingowych organizatora.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.
 10. W ramach działalności i zgodnie z Statutem Stowarzyszenia, który to stanowi o działalności organizacji pożytku publicznego ( KRS 0000216096) nie jesteśmy upoważnieni do wystawiania faktur VAT za udział w imprezach organizowanych przez nasz Klub.